…místo, kde pára žije

Železnice v Jaroměři - IV. Za Rakouska-Uherska

16. 3. 2023

Dne 2. listopadu 1866 navštívil josefovskou stanici císař František Josef I. při své cestě po bojištích Prusko-rakouské války. Zde spatřil započatou obnovu zničeného nádraží, poté usedl do vlaku a odcestoval do Hradce Králové, kde pokračoval na tamější bojiště.

Nová výpravní budova z roku 1867 slouží svému účelu dodnes.

Nová výpravní budova z roku 1867 slouží svému účelu dodnes.

Zde je zachycena na pohlednici těsně po první světové válce.

Stavba nového nádraží postupovala pomalu. Nejprve byla na podzim šestašedesátého roku zřízena provizorní přízemní výpravní budova z hrázděného zdiva pro zajištění nezbytné dopravní služby. Tato stavba byla svojí velikostí naprosto nevyhovující, a proto je již v následujícím roce dokončena nová výpravní budova, která je svým vzhledem a rozměry téměř totožná se svojí předchůdkyni. Při obnově stanice se již nepočítalo s bojovým využitím pevnosti a nutností rychlé destrukce nádražních budov v případě jejího ohrožení. Z toho důvodu se staví nové budovy z plného zdiva, tak jak tomu bylo po celé Pardubicko-liberecké dráze. Ve staniční kronice se dočítáme následující řádky: „V roce 1869 zamýšlí dráha postavit topírnu pro 6 lokomotiv, povolení dostala v roce 1870 a hned se začalo stavět spolu s dílnami, které byly po roce rozšířeny o truhlárnu a kovárnu, stavby dokončeny v roce 1872. Výtopna s dílnami a vodárnou stály naproti příjímací budově.“ Obnova je završena v roce 1873, kdy byl ve výtopně postaven sklad uhlí a magacín. V následujících letech vznikají na nádraží pouze drobné stavby, které si vyžádal provoz.

Ve věstníku ministerstva železnic vyšlo v roce 1868 krátké, ale pro naší stanici důležité nařízení: „Stanice ‚Josefstadt‘ bude v budoucnu označována jako ‚Josefstadt-Jaroměř‘. Vídeň 2. června 1868“. Tímto nařízením byly částečně vyslyšeny snahy jaroměřských zastupitelů změnit název stanice na Jaroměř. Zastupitelé argumentovali tím, že se stanice nachází na katastru jejich města a že Jaroměř má rozvinutý průmysl narozdíl od města Josefov. S novým označením přesto v Jaroměři spokojeni nebyli. Proto již v roce 1871 opět žádají o vymazání Josefova z názvu, ale neúspěšně. Jaroměř se ale nevzdala a v roce 1881 to zkouší znovu, opět neúspěšně. Tentokrát navrhuje pojmenovat stanici Jaroměř – Josefstadt. Kdyby tehdy zastupitelé věděli, že Jaroměř dosáhne svého až téměř za 80 let…

26. června 1866 v předvečer prvních velkých bitev na východočeském bojišti přijíždí na josefovské nádraží velitel rakouské Severní armády polní zbrojmistr Benedek se svým štábem, aby z nedaleké pevnosti velel své armádě. Již o den později, 27. června, přicházejí na josefovské nádraží první ranění vojáci z bitvy od Náchoda, o den později i od České Skalice. Zde jsou ošetřeni a ukládání do krytých nákladních vozů vystlaných slámou. Vlaky s raněnými jsou vypravovány směrem k Hradci Králové, odkud pokračují do rakouských lazaretů. 2. července zničilo rakouské vojsko za stanicí Josefov dva pilíře a jedno pole dřevěného železničního mostu vedoucího přes řeku Labe a inundace josefovské pevnosti. Tímto krokem byl definitivně přerušen provoz na trati Josefov – Malé Svatoňovice.

S železnicí přichází do řady měst i průmysl a jinak tomu nebylo ani v Jaroměři. Zde již rok po otevření železnice (1858) zakláda Josef Etrich továrnu na mechanické zpracování lnu, po čase ji upravuje na první přádelnu juty v Čechách. V roce 1870 vzniká v sousedství železniční stanice akciový cukrovar, do kterého byla postavena první jaroměřská vlečka. Po požáru v roce 1887 je podnikatelem Antonínem Čerychem přestavěn na tkalcovnu vlněných koberců a v roce 1898 je továrna přeměněna na mechanickou tkalcovnu bavlněného zboží. Díky železnici se v Jaroměři rozvíjí i další průmyslové podniky, jako například továrna na kůže a řemeny Františka Polického, která se stala jedním z největších zpracovatelů kůže se specializací na hnací řemeny.

Podruhé a naposledy přicestoval císař František Josef I. na naše nádraží 7. července 1880. Na návštěvu pevnosti, která slavila 100 let od založení, přijel dvorním vlakem po osmé hodině večerní. V Josefově setrval až do 9. července, kdy odcestoval ráno do Hradce Králové. 16. září 1888 byla pevnost zrušena a Josefov prohlášen otevřeným městem.

Koncem osmdesátých let 19. století dosloužil dřevěný most přes Labe na svatoňovické trati. Na jeho technický stav si stěžovali cestující. Označovali jej za „zflikovaný“ a báli se přes něj jezdit, protože se pod vlaky vždy rozvlnil. Díky této nedoceněné vlastnosti si získal přezdívku „americká houpačka”. Most byl v roce 1890 vyměněn za kratší ocelový. Výstavba nového mostu, sestaveného v těsné blízkosti původního, byla zadána stavebnímu podnikateli inž. Krulišovi z Prahy. V říjnu 1889 začali dělníci vrstvit násep po obou stranách Labe v podobě, v jaké ho známe dnes, s ponechaním dostatečného inundačního prostoru. V průběhu stavby došlo k přeložce cesty spojující Josefov s Jaroměří pod nový klenutý kamenný most, nyní nazývaný místními jako „tunýlek”. Původní záměr Pardubicko-liberecké dráhy počítal se zřízením železničního přejezdu se závorami, které by ovládal strážce přilehlého vechtru. Města si ovšem prosadila podjezd, aby neutrpělo „pohodlí občanstva“ při čekání u závor. Přeložení provozu na nový most proběhlo rychle. Dne 25. srpna 1890 o půl třetí odpoledne projel poslední vlak po dřevěném mostě, ve tři hodiny proběhla zatěžkávací zkouška ocelového mostu sedmi lokomotivami a v šest večer již jel první vlak přes nový most. Starý most byl ihned rozebrán. Vyčnívající piloty z nového náspu nad zemí uřezány a za několik dní nebylo po starém mostu ani památky. Materiál pro výstavbu náspu dělníci dobývali na jaroměřské straně z místa, kde je dnes u „tunýlku“ lesík, a na straně josefovské ze zrušené reduty na Brdcích. Zachovalý pilot z dřevěného mostu si můžete prohlédnout ve stálé expozici Městského muzea v Josefově.

Nový železniční most přes řeku Labe vyfotografovaný mezi lety 1890–1909.

Nový železniční most přes řeku Labe vyfotografovaný mezi lety 1890–1909.

Kolektiv autorů Železničního muzea Jaroměř

Kategorie: Z archiválií, Zajímavosti z muzea, Historie železnice

Další zprávy z výtopny